MapArkipelagos

Mapa de alternativas na Galiza

Contacto

Para obter máis información, preguntar dúbidas, facer suxerencias ou contribuir ó proxecto, podes contactar a través da rede social aberta de N-1:
· Grupo de traballo de mapeo da COIGA
· Plataforma coordinadora dos mapas de movementos sociais
Ou escribindo a seguinte direción de mail: mapa.arkipelagos@riseup.net